Medijska i novinarska udruženja – NUNS, NDNV, ANEM, Lokal Press, AOM i Asocijacija medija, u saradnji sa Sindikatom „Nezavisnost“, uputila su Vladi Srbije predloge mera za ublažavanje negativnih posledica vanrednog stanja po ekonomski opstanak medija i zaštitu radnih prava novinara i medijskih radnika, kako bi se osigurao nesmetan protok informacija i potpuno i pravovremeno informisanje javnosti.  

U dopisu Vladi se naglašava da se mediji trenutno suočavaju sa brojnim problemima, od nedostatka opreme i dezinfekcionih sredstava za bezbedan rad do dramatičnog umanjenja prihoda usled gubitka prihoda od reklama i prolongiranje rokova za sprovođenje projektnog sufinansiranja i drugih javnih konkursa.  

Predlozi za Vladu Repubolike Srbije

U ovom trenutku, mediji se suočavaju sa nekoliko gorućih problema: nedostatkom opreme (rukavica i zaštitnih maski) ali i dezinfekcionih sredstava za bezbedan rad na terenu; povećanim obimom posla i potrebom za povećanim angažmanom; dramatičnim umanjenjem prihoda usled gubitka prihoda od reklama i drugih poslovnih prihoda; nelikvidnost i problemi u naplati potraživanja (na promer, plaćanje servisa novinskih agencija); odlaganje ili prolongiranje rokova za sprovođenje projektnog sufinansiranja ili drugih javnih konkursa.

Napominjemo da su lokalni mediji i slobodni novinari posebno ugroženi. Njihova ionako teška ekonomska pozicija, uvođenjem vanrednih mera postaje još teža i čini ih potpuno ekonomski neodrživim.

Naglašavajući potrebu građana da u ovim trenucima budu pravilno informisani, kao i potrebu za medijima koji su kredibilni i plasiraju tačne i proverene informacije, kako na nacionalnom tako i na lokalnom  nivou, smatramo da je neophodno da državni organi predvide mere koje će ublažiti negativne efekte vanrednog stanja da bi se zaštitilo informisanje građana.

Kao najhitnije mere, koje treba izvršiti u najkraćem roku predlažemo:

 • Obezbeđivanje zaštitne opreme za medijske radnike koji svoj posao obavljaju i tokom trajanja pandemije (podela zaštitne opreme mogla bi da se organizuje u koordinaciji sa lokalnim samoupravama ili apotekarskim ustanovama)
 • Omogućiti učešće na konferencijama za medije i putem onlajn platformi sa mogućnošću postavljanja

pitanja

Mere za ublažavanje ekonomskih efekata krize podrazumevaju:

 • Umanjenje ili oslobođenje od plaćanja doprinosa i poreza na zarade za vreme trajanja vanrednog

stanja (potencijalno meru produžiti do kraja kalendarske godine);

 • Umanjenje ili oslobađanje od plaćanja poreza na dobit za vreme trajanja vanrednog stanja

(potencijalno meru produžiti do kraja kalendarske godine);

 • Oslobođenje od naplate komunalnih naknada i ostalih nameta gradova i opština, uključujući porez na imovinu, u vreme trajanja vanrednog stanja (potencijalno meru produžiti do kraja kalendarske godine;
 • Uvođenje trajne mere oslobađanja plaćanja PDV-a;
 • Preduzetnicima koji su obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti na paušalno utvrđeni prihod treba umanjiti obaveze po osnovu poreza na prihod od samostalne delatnosti i pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2020. godinu;
 • Subvencionisanje cene štampe za lokalne medije do maksimalnog tiraža od 6000 primeraka;
 • Isplata novca prema ugovorima zaključenih putem javnih konkursa za sufinansiranje proizvodnje

medijskih sadržaja od javnog interesa u što kraćem roku;

 • Potpunu obustavu naknada koje mediji plaćaju RATEL-u, REM-u, ETV-u, kao i organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskih prava SOKOJ, OFPS  i PI u vreme trajanja vanrednog stanja;
 • Formiranje posebnog fonda za pravovremeno i istinito izveštavanje o vanrednom stanju, kao i borbi

protiv dezinformacija (ovaj fond treba da bude otvoren i za novinare koji su u statusu frilensera);

 • Uvesti podsticajne mere koje će društveno odgovorna lica i firme stimulisati za ulaganja u lokalne

medije.

Predlog mera za zaštitu radnih prava novinara i medijskih radnika:

 • Predvideti plaćeno odsustvo zbog eventualnog bolovanja za frilensere na način da im bude isplaćena prosečna mesečna nadoknada na nivou Republike;
 • Obezbediti da frilenserima država plati poreze i dopriinose za vreme trajanja krize i dva meseca nakon toga.

Napominjemo da navedene mere i uslovi mogu da važe isključivo za medije koji ne otpuštaju radnike u vreme važenja vanrednog stanja i koji se pridržavaju etičkih standarda u izveštavanju.

Veliki broj država je već uveo mere za pomoć medijima i slobodnim novinarima te smatramo da će i naša država pokazati razumevanje i uvažiti zahteve medijske i novinarske zajednice i uvideti važnost postojanja profesionalnih medija u ovakvim okolnostima, navodi se u saopštenju koje su potpisali:

Asocijacija onlajn medija

Asocijacija medija

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija

Asocijacija lokalnih nezavisnih medija

Lokal pres

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Granski sindikat kulture, umetnosti i medija „Nezavisnost“

Detaljnije informacije o koronavirusu u tekstu Užicemedia.

- Advertisement -