Aktivne mere zapošljavanja predstavljaju set mera Nacionalne službe za zapošljavanje namenjenih podsticanju zapošljavanja. Uz finansijsku podršku, poslodavci mogu da unaprede poslovanje i kadrovski osnaže svoje kompanije.

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru. Reč je o jednokratnom iznosu koji se dodeljuje poslodavcima radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji NSZ. Za zapošljavanje na području grada Užica subvencija iznosi 150.000 dinara.

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama stariji od 50 godina koji imaju status viška zaposlenih, Romi,radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, žrtve porodičnog nasilja i dugoročno nezaposleni.

Subvencija za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama i žrtve porodičnog nasilja iznosi 180.000 dinara.

Program pripravnika za mlade sa visokim obrazovanjem podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u zanimanju za koje je stečeno najmanje visoko četvorogodišnje obrazovanje. I to radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita, uz zasnivanje radnog odnosa. Program se realizuje isključivo kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru. Nacionalna služba učestvuje u finansiranju programa najduže do 12 meseci.

NSZ, naime, refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 30.000 dinara i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju do 12 meseci. Poslodavac ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu najmanje šest meseci nakon isteka perioda finansiranja.

Program pripravnika za nezaposlene sa srednjim obrazovanjem takođe se sprovodi kod poslodavaca koji pripadaju privatnom sektoru, u trajanju do šest meseci. A realizuje se kroz dva modaliteta. Po prvom, zasnivanjem radnog odnosa na određeno vreme poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od šest meseci i ima obavezu da zadrži lice u radnom odnosu još tri meseca nakon završetka programa.

Drugi modalitet predviđa zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme. Poslodavac ostvaruje pravo na naknadu troškova zarade za uključeno lice u trajanju od šest meseci. Ima pravo na naknadu troškova zarade za još šest meseci, odnosno ukupno 12 meseci. Obaveza poslodavca je da zadrži lice u radnom odnosu još najmanje pola godine nakon isteka finansiranja.

Javni pozivi i konkursi otvoreni do kraja godine (Foto: NSZ)

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja odnosi se na program sticanja praktičnih znanja i veština kroz obavljanje konkretnih poslova, zasnivanjem radnog odnosa kod poslodavca koji pripada privatnom sektoru. Namenjen je nezaposlenim licima bez završene srednje škole, odnosno bez kvalifikacija.

U ovaj program uključena su i lica koja su završila funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih, kao i lica iz kategorije viškova zaposlenih i koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih NSZ duže od 18 meseci – sa najmanje srednjim obrazovanjem. Bez obzira na vrstu stečenog obrazovanja i radno iskustvo.

Program se realizuje u dva modaliteta: zasnivanjem radnog odnosa na određeno vreme (ukupno traje 6 meseci) i zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vreme (traje ukupno 12 meseci). NSZ refundira na mesečnom nivou neto zaradu lica u iznosu od 28.000 dinara i pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, u trajanju od tri ili šest meseci, u zavisnosti od vrste radnog odnosa.

Javni pozivi za podršku zapošljavanju osobama sa invaliditetom

Javni pozivi za podršku zapošljavanju osobama sa invaliditetom su javni pozivi za subvenciju zarade ovih lica bez radnog iskustva. Ali, i za refundaciju troškova podrške osobama sa invalididtetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima. I to kroz dva modaliteta – prilagođavanja radnog mesta i radna asistencija.

Program subvencije zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva omogućuje da poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli takvu osobu ostvari pravo na subvenciju zarade za tu osobu, u trajanju od 12 meseci. Iznos je u visini do 75 odsto ukupnih troškova zarade sa pripadajućim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Ali, ne više od iznosa minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu.

- Advertisement -