Energetska efikasnost, jedna od tema o kojoj se raspravljalo, a članovi Veća su utvrdili i predlog odluke kojom se daje saglasnost na konačan nacrt javnog ugovora o poveravanju obavljanja javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Užica.

Na današnjoj sednici Gradskog veća utvrđen je predlog odluke o usvajanju Programa energetske efikasnosti za period od 2021. do 2024. godine.

Ovim Programom određuje se planirani cilj uštede finalne energije, kao i svi obavezni elementi energetske efikasnosti i njene racionalne upotrebe.

Energetska efikasnost i drugi predlozi

To se odnosi na pregled i procenu godišnjih energetskih potreba grada Užica, procenu energetskih svojstava objekata obuhvaćenih sistemom energetskog menadžmenta, zatim predlog mera, aktivnosti, nosioce, rokove i procenu očekivanih rezultata svake od mera koje će doprineti ostvarenju planiranog cilja.

Članovi Veća utvrdili su i predloge odluke o donošenju Plana generalne regulacije „Užice – centralni deo“ III faza, kao i članove sastava Saveta roditelja i Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine – Zelenog saveta.

Na prethodnoj, 86. sednici, prihvaćeni su predlozi programa poslovanja gradskih javnih i javno komunalnih preduzeća u 2022. godini i utvrđen predlog odluke kojom se daje saglasnost na konačan nacrt javnog ugovora o poveravanju obavljanja javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Užica.

Hroniku kovid -19 tokom decembra možete pogledati na UžiceMedia.

Hroniku kovid – 19 tokom novembra možete videti na UžiceMedia.

Aktuelne podatke za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -