U okviru Projekta „Divac poljoprivredni fondovi u gradu Užice“ – „Ana i Vlade Divac“ u saradnji sa gradom Užice, raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u iznosu od 3.640.000,00 dinara za razvoj plasteničke proizvodnje kao poljoprivredene delatnosti zanajmanje 26 poljoprivrednika, koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji grada Užice (prednost imaju mladi poljoprivrednici i žene do 45 godina starosti), sa ciljem da osnaže porodice i da im se omogući ekonomsko jačanje.

Pomoć nije u novcu nego u robi, a uključuje nabavku plastenika za biljnu proizvodnju. Plastenici poseduju sistem za navodnjavanje „kap po kap“; toplo cinkovanu cevnu konstrukciju sa kosim i podužnim ukrutama; montaža plastenika ide na trošak dobavljača. Dimenzije plastenika su: 5m x 30m x 2,6m(150m2)ili  6m x 24m x 3,2m (144m2)

Potencijalni  dobitnici donacije imaju obavezu da učestvuju sa sopstvenim sredstvima  u visini  20% ukupne vrednosti doniranog plastenika.  Prosečna vrednost plastenika iznosi 168.000,00din. (vrednost donacije 140.000,00din. + učešće kandidata  28.000,00din.).

Pozivamo sve zainteresovane koji zadovoljavaju osnovne kriterijume, da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji grada Užice (prednost imaju mladi poljoprivrednici i žene) da se prijave tako što će popuniti  PRIJAVU,  uz koju treba dostaviti propratnu dokumentaciju navedenu u daljem tekstu.

Konkurs je otvoren od 8-og maja 2020. godine do 29-og maja 2020. godine.

PRIJAVU možete preuzeti u uslužnom centru gradske uprave Užice, kao i putem interneta sa sajta: www.divac.com i  www.uzice.org

Za sve detaljne informacije obratiti se Nadi Obradović – Fondacija  „Ana i Vlade Divac“ putem e-maila: nada.obradovic@divac.com  ili  na broj telefona  062 /77 88 73, kao i 031/590-163 – Gradska uprava Užice.

Popunjenu PRIJAVU, sa neophodnom pratećom dokumentacijom, poslati na adresu:

FONDACIJA  „ANA I VLADE DIVAC“

11000 Beograd, ul. Ilije Garašanina  br. 53a/7

sa naznakom:  „Za Konkurs za poljoprivredni program –  Užice“

USLOVI ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU:

•        poljoprivrednici  koji žele da otpočnu ili prošire svoj posao vezan  za plasteničku proizvodnju

•        da imaju prebivalište na teritoriji  grada Užica

•        da imaju registrovano PG na teritoriji  grada Užica na podnosioca prijave ili registrovano na nekog od

 članovazajedničkog domaćinstva

•        da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju posla, a ne da deluju u svojstvu  posrednika

•        da su podneli popunjenu PRIJAVU Fondaciji  “Ana i Vlade Divac” sa pratećom dokumentacijom

•            da nisu zaposleni u Gradu Užice (odbornici, članovi Gradskog veća, radnici gradske uprave)

KRITERIJUMI UGROŽENOSTI:

•        Višečlana porodica i vezana domaćinstva

•        Lica bez stalnog zaposlenja  ili lica sa primanjima koje ne zadovoljavaju osnovne potrebe domaćinstva

•        Porodica sa bolesnim-invalidnim članovima

•        Jednoroditeljske  porodice

NA OSNOVU ČEGA SE ODREĐUJE  POMOĆ KORISNIKU  PRIJAVLJENOM ZA POLJOPRIVREDNI PROGRAM:

•        Interesovanja i znanja

•        Iskustva i trenutna proizvodnja

•        Potreba korisnika

PROPRATNA DOKUMENTACIJA KOJU O B A V E Z N O TREBA DOSTAVITI UZ PRIJAVU:

 1. Pristanak za obradu podataka o ličnosti – data u prilogu
 2. Kopija lične karte ili pasoša  za podnosioca prijave, kao i za sve punoletne članove domaćinstva
 3. Overena  Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva
 4. Za zaposlene članove domaćinstva – potvrda od poslodavca o zaposlenju sa prosečnom visinom ličnog dohotka  (za zadnja tri meseca)
 5. Za penzionere – kopija  zadnjeg  čeka  od penzije
 6. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva – potvrdu o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje (za prijavljena lica)
 7. Za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva koja nisu na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, overena izjava dva svedoka o nezaposlenosti
 8. Za studente i učenike srednjih škola – potvrda nadležne obrazovne institucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju ili kopija đačke knjižice, svedočanstva ili indeksa
 9. Za samohranog roditelja – potvrda o smrti bračnog druga ili rešenje o razvodu braka ili overena izjava data pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da sam brine o deci/detetu bez pomoći drugog roditelja, potvrđena overenim izjavama dva svedoka
 10. Za bolesne članove domaćinstva – kopija medicinske dokumentacije
 11. Za poljoprivredna gazdinstva – potvrda o aktivnom statusu gazdinstva za 2020.godinu
 12. Izvod iz biljne strukture za 2020.godinu za PG podnosioca prijave
 13. Dokaz o vlasništvu zemljišta (u slučaju da podnosilac prijave nije vlasnik zemljišta – mora da ima zaključen ugovor o zakupu zemljišta)

Detaljnije informacije o koronavirusu u tekstu Užicemedia.

- Advertisement -