Penzioneri u Srbiji sa primanjima ispod 26.324 dinara od ponedeljka 6. maja, do 21. maja mogu da konkurišu za besplatnu rehabilitaciju preko Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Iz kase Fonda biće izdvojeno 464.390.000 dinara, dok je lane u iste svrhe izdvojeno nepunih 418 miliona.

Pravo na mesto u nekoj od 24 banje o trošku Fonda, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, sa prebivalištem u Srbiji, kao i oni koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i dobijaju ček iz inostranstva, pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi navedeni iznos. Još jedan od uslova je da nemaju druga lična primanja, kao i da besplatnu rehabilitaciju nisu koristili poslednjih pet godina.

PIO Fond će, prema Pravilniku, snositi troškove smeštaja u lečilištu, pun pansion, troškove prevoza do banje i nazad. Ugovorima sa svakom banjom pojedinačno preciziran je obim terapija koje svaki korisnik mora da dobije, čime je obezbeđeno da rehabilitacija bude u svakom pojedinačnom slučaju prilagođena potrebama penzionera. Pokriveni su i troškovi smeštaja i prevoza za pratioce slepe osobe i deteta koje prima porodičnu penziju.

Tokom boravka u lečilištima najstariji će biti potpuno medicinski zbrinuti, a to podrazumeva lekarski pregled EKG, laboratorijske analize, specijalističke preglede i vizite odeljenskih lekara, kao i najmanje tri vrste terapija u zavisnosti od ocene lekara i oblasti za koju je određena banja specijalizovana.

Na poziciju na konačnoj listi uticaće visina čeka, broj godina osiguranja, korišćenja penzije, ostvareno pravo na tuđu negu i pomoć. Na rang-listu može se podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od njenog objavljivanja.

Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs, potrebno je podneti penzijski ček ili penzionersku karticu, dokaz o visini penzije iz inostranstva. Neophodna je i popunjena prijava sa izjavom, na propisanom obrascu, gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije nema drugih ličnih primanja, da u prethodnih pet godina nije koristio pravo na rehabilitaciju i da ovlašćuje PIO fond da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju. Potrebna je i raspoloživa medicinska dokumentacija, ukoliko je ima.

- Advertisement -