Životne priče žena „Ako pobedim sebe, pobedila sam sve“, novi serijal u kome ćemo istražiti kako žive žene sa invaliditetom u našoj sredini, jer moramo imati u vidu, a potrvđuju to i istraživanja, da su među najdiskrimisanijim, da su najranjivija i najmarginalizovanija grupa u društvu. Reč je o dvostrukoj diskriminaciji: po pitanju pola i po pitanju invalidnosti. Kako to ispraviti?

Istraživanja govore da nisu ravnopravne u zapošljavanju, ostvarivanju drugih prava. Nailaze na različite vrste ne samo fizičkih, već i psihičkih barijera, povećanih u vreme pandemije. Kako se bore, kako istrajavaju pričaće nam žene svoja iskustva, a mi ćemo ih pretočiti u tekstove, u kojima ćemo čitalačkoj publici preneti njihove životne priče, da bi postale vidljivije, prisutnije, spremnosti zajednice da pomogne da ostvare svoje potrebe i budu ravnopravne.

U Užicu preko 4.700 osoba sa invaliditetom

Ukupan broj registrovanih osoba sa svim vrstama invaliditeta u gradu Užicu je prošle godine bio 4.754 ili 6.09 odsto od ukupnog broja stanovnika, od kojih su 2.003 osobe muškog, a 2.751 osobe ženskog pola.

Najviše osoba sa invaliditetom registrovano je u starosnoj kategoriji 65 i više godina i njihov ukupan broj je 2.985 od kojih 1.628 živi u gradskoj, a 1.357 u ruralnim područijima.

Najmanji broj osoba sa invaliditetom registrovan je u starosnoj dobi od 15 do 19 godina – 28 osoba, od kojih 22 živi na području grada.

Kada je reč o obrazovnoj strukturi najveći procenat je sa srednjom stručnom spremom.

Svetski dan obolelih od Dišenove mišićne distrofije (Foto: Iz arhive UžiceMedia)

Lični pratilac i druge usluge

Značajan je broj usluga koje se sprovode na nivou Grada, počev od usluge lični pratilac deteta gde ima 34 korisnika, na nivou Grada sprovode se i druge, usluga personalna asistencija za koju ima pet korisnika, usluga pomoć u kući za stare ima 40, usluga pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom 15 korisnika, a usluga dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju ima 22 korisnika.

Uslugu savetovalište za porodicu na mesečnom nivou koristi 35 lica, uslugu prilagođen prevoz za decu i mlade, korisnike dnevnog boravka 11, uslugu stanovanje uz podršku za mlade koji se osamostaljuju jedno, a uslugu „Inkluzivni centar“ koristi 30 lica.

Najzastupljenije usluge, pomoć u kući za starije i lični pratilac deteta. Pružaoc ovih usluga je Gradski centar za usluge socijalne zaštite.

Aktivno 11 udruženja

U Užicu deluje i aktivno je 11 udruženja osoba sa invaliditetom, u njihov rad su aktivno uključene žene. Grad Užice je za prošlu godinu opredelio 121.000.000 dinara za socijalnu politiku, za ovu godinu taj iznos je povećan.

Smatramo da osobe sa invaliditetom u svim sredinama, pa i u našoj, nisu dovoljno vidljive, niti adekvatno zastupljene u medijiama. Pojavljuju se sporadično, povremeno samo kada su u pitanju neke važne godišnjice i datumi.

Tokom serijala obradićemo više tematskih celina u kojima ćemo govoriti kako osobe sa invaliditetom mogu postati član odgovarajućeg udruženja kako bi borba za njihov identitet bila lakša, informisaćemo o ulozii udruženja, zašto je mali broj mladih žena sa invaliditetom uključeno u rad u udruženjima.

Potražićemo odgovore na pitanja šta je najteže u toj borbi, kakav je put žene sa invaliditetom u ostvarenju uloge majke i supruge, šta sve mlada žena sa invaliditetom mora da prevaziđe da bi se ostvarila i da bude zadovoljna i niz drugih.

Naša nastojanja su da upoznamo javnost o položaju žena sa invaliiditetom na teritoriji Grada Užica i Opštine Sevojno. Da predstavimo trenutno stanje i položaj OSI, sa akcentom na žene, šta uraditi na poboljšanju stanja, većoj vidljivosti i uz to da plasiramo što više kvalitetnog medijskog sadržaja, da ostvarimo komunikaciju sa građanima, privrednim subjektima, medijima, civilnim sektorom.

Sa skupa u užičkom GKC (Foto: Iz arhive UžiceMedia)

Tokom serijala Životne priče žena „Ako pobedim sebe…“ obradićemo tematske celine:

– Kako osobe sa invaliditetom, mogu postati član odgovarajućeg udruženja, jer je borba za njihov identitet tada umnogome lakša;

– Koja je uloga udruženja u borbi žena sa invaliditetom da im se olakša životi i da im bude dostupnije obrazovanje, zdravstvena zaštita zapošljavanje, svakodnevno funkcionisanje, mogućnost da se iskažu i kao kretivne osobe, umetnici, sportisti pa da im u krajnjem slučaju bude veća dostupnost kulturnim i sportskim događajima;

– Zašto su žene brojnije u udruženjima, ali i zašto je relativno mali broj mladih žena sa invaliditetom u udruženjima;

– Šta same žene sa invaliditetom misle ili znaju iz sopstvenog iskustva ko im može najviše pomoći u njihovoj inkluziji sa okruženjem ili u borbi sa samom sobom da prevaziđu barijere, koje su to institucije, ustanove ili pojedinci;

–  Šta je najteže u toj borbi – borba sa okruženjem ili same sa sobom;

– Kakav je put žene sa invaliditetom u ostvarenju u ulozi majke i supruge, šta sve mlada žena sa invaliditetom mora da prevaziđe da bi se ostvarila i da bude zadovoljna;

– Koliki je značaj porodice u svemu tome, šta je porodica za ženu sa invailiditetom? Može li većina žena sa invaliditetom da oformi svoju porodicu i po koju cenu.

Planirano je više su sagovornika, u serijalu Životne priče žena „Ako pobedim sebe…“, među kojima su predsednica Udruženja udruženje slepih i slabovidih, članice udruženja koje su se ostvarile kao majke i supruge, zaposlene žene sa invaliditetom, nezaposlene žene sa invaliditetom, umetnice, pesnikinje, žene sportiskinje, članovi njihovih porodica.

A da kontinuralno pratimo i nastojimo da učinimo više na predstavljanju njihovih aktivnosti su naši raniji tekstovi iz serijala „Pesma kao lek“ i I dalje stvaram“.

Jedna od ranijih akcija „Zažmuri da bi me razumeo“ (Foto: N.Tošić UžiceMedia)

 Hroniku kovid – 19 tokom septembra možete pogledati na Užicemedia.

Aktuelni podaci o kovidu za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

Najvažnije servisne informacije tokom avgusta možete pogledati OVDE.

- Advertisement -