Užice, Beograd, Valjevo… su gradovi koji se često navode kao najzagađeniji, a činjenica je da to podaci i potvrđuju. Ali većina opština i gradova u Srbiji ne radi merenja kvaliteta vazduha. Već decenijama u Užicu se sprovodi državni i lokalni monitoring na mernim mestima. Ostali gradovi koji tvrde da nemaju problem, zapravo ne znaju da ga imaju, jer uopšte ne rade monitoring niti prate kvalitet vazduha.

Monitoring ili kontrolisanje vazduha ne radi se samo zato što to zakon nalaže već je to obaveza i dužnost da bismo svi znali u kakvoj sredini živimo. A kada se znaju uzročnici onda određenim merama se može uticati na smanjenje aerozagađenja.

Plan kvaliteta vazduha Grada Užica je obiman dokument koji razrađuje i plan monitoringa kojim se sprovode i analiziraju podaci iz proteklog perioda, ali se odnosi i na uzroke koji dovode do zagađenja. Ključni izvor zagađenja je grejna sezona odnosno ložišta i energenti koji se koriste. Gradska toplana je većinom kotlarnice konvertovala na gas, ali je i dalje prisutno zagađenje iz velikog broja individualnih ložišta.

Još jedan od faktora koji utiče na zagađenje je saobraćaj, a ne sme se izostaviti ni industrija čiji su kapaciteti smanjeni na teritoriji grada, ali ipak prisutni u određenoj meri. Plan osim razrađivanja uzroka koji dovode do zagađenja koji su manje više poznati daje i određene mere za smanjenje zagađenja odnosno za dostizanje određenih graničnih vrednosti i za poboljšanje  kvaliteta vazduha. Zato je to važan dokument za grad i njegove građane gde problem zagađenja traje nekoliko decenija. Monitoring se radi poslednjih 30 godina i po oceni kvaliteta vazduha zbog prekomernog zagađenja, zakonska je obaveza da se uradi ovakav dokument.

To je ključni dokument za upravljanje kvalitetom vazduha na lokalnom nivou i zbog toga su važni podaci, analiza lokalnog i državnog monitoringa, sa osnovnim izvorima zagađenja, ali i predlozima odgovarajućih mera za smanjenje.

Primenom dosadašnjih mera kako se navodi postignut je određeni napredak, pa su u planu navedene i obrađene sve mere koje je sprovela lokalna samouprava i koje su preduzimane poslednjih nekoliko godina od konverzije gradskih kotlarnica, subvencija za lokalno stanovništvo kod individualnog grejanja, kao i druge akcije poput čišćenja odžaka

Sve te mere nisu do sada dovoljno uticale na smanjenje koje je neophodno da bi vazduh bio čistiji. Zato je navedeno da kroz dugoročne mere predviđene Planom i aktivnostima moguće je smanjenje zagađenja do graničnih vrednosti. Ali sve to zahteva i finansijska ulaganja iz gradskog budžeta i nadležnih ministarstava.

Izrada Plana kvaliteta vazduha Grada Užica započela je krajem 2016. godine i po završetku u septembru 2018. godine, održana je i prezentacija ovog strateškog dokumenta. Obrađivači plana bili su Gradska uprava, EKOlogica Urbo iz Kragujevca i Zavod za javno zdravlje iz Užica.

Cilj ovog dokumenta je da se unapredi kvalitet vazduha posebno u gradskom delu gde je najveća ugroženost. Prema kvalitetu vazduha Užice spada u treću kategoriju što predstavlja upozoravajući signal da je vazduh zagađen. Mere predviđene planom sprovodiće institucije na gradskom nivou ali je veoma važno i učešće građana kako bi se poboljšao kvalitet vazduha-navedeno je iz  EKOlogica Urbo iz Kragujevca.

U okviru plana navedene su kratkoročne i dugoročne mere a njihovo sprovođenje zavisiće i od gradskih investicija. Predviđena je 21 mera ali prioritet je gasifikacija i korišćenje ekoloških goriva.

Prema podacima u 2017. godini gasifikacija je doprinela poboljšanju u odnosu na merenja iz 2014. i 2015.godine.

Ne samo kada je u pitanju zagađenje vazduha, nego i u drugim segmentima, po izjavama predstavnika za zaštitu životne sredine, nedovoljan je odziv građana. A često se postavlja pitanje kako se troši novac od tzv. ekološke takse?

I uvid u plan kvaliteta vazduha odlikovalo je malo interesovanje građana.U anketama građani su nezadovoljni zbog zagađenog vazduha, jer svi bi da žive u čistijoj životnoj sredini. Ali kada imaju priliku da komentarišu jedan dokument i uzmu učešće, onda tu izostanu. Javni uvid bio je jedan od načina komunikacije i zajedničkog delovanja.

Na ovom dokumentu radio je veliki tim stručnjaka, a rezultat je da nije bilo ni jedne primedbe, niti interesovanja građana.

Zato kada govorimo o aerozagađenju ne postoje brza i laka rešenja, jer je to gorući problem u gradu Užicu. Dodajmo, da je karakteristan i veliki uticaj saobraćaja na zagađenje vazduha. Svedoci smo da se broj vozila u gradu za poslednjih 10 godina udvostručio i praćenjem koncentracija suspendovanih čestica leti kada nema zagađenja iz kotlarnica, pokazuju povećanje u vreme odlaska i povratka sa posla. Zato su planom predviđene mere i za razvoj javnog prevoza, kao i zamena goriva, energetska efikasnost…

Konačno svako pojedinačno može da doprinese, a svako „malo“ daće na kraju veliki rezultat.

Tekst je u okviru projekata „Kad (ne)zdravo udahneš“, koji je sufinasiran sredstvima Grada Užica

- Advertisement -