Prema procenama romskih nevladinih organizacija u Užicu živi 220 pripadnika romske nacionalne manjine. Pre nekoliko godina Grad je uradio socijalne karte za Rome, a početkom februara ove godine u užičkoj skupštini usvojen je Lokalni akcioni plan za Rome (LAP) za period od 2018. do 2021. godine koji je usklađen sa Strategijom socijalnog uključenja Roma i Romkinja u Republici Srbiji do 2025. godine.
Dokument je rezultat rada Udruženja Roma i Kancelaije za saradnju sa civilnim sektorom i drugih uključenih institucija među kojima na prvom mestu Centra za socijalni rad.
U pitanju je strateški dokument za rešavanje problema pripadnika romske manjine koji kao najveće probleme identifikuje nezaposlenost Roma, stanovanje, školstvo i zdravsto. On otvara mogućnosti za realizaciju projekata, donatorska sredstva, posebno gradnju stanova i konkurisanje za sredstva kod fondova EU.
Istraživanja pokazuju da su Romi najugroženija nacionalna manjina u Srbiji. Kao budzetska stavka za rešavanje njihovih problema u Užicu na početku realizacije LAP-a figurira iznos od 500.000 dinara.

 

- Advertisement -