Prevencija je najbolja odbrana od nasilja – Razgovarali smo sa Radmilom Gujaničić, potpredsednicom Upravnog odbora, Vesnom Bogdanović, dipl. pravnicom, koordinatorkom SOS telefona Ženskog centra Užice i Brankom Virijević, dipl. socijalnom radnicom, konsultantkinjom SOS telefona ŽCU. Sve sagovornice su odgovarale na svako naše pitanje.

– Prevencija je i dalje najisplativiji i dugoročno najbolji način za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja – poručuju naše sagovornice. O nasilju nad ženama u ruralnom području u tri okruga, Zlatiborskom, Moravičkom i Raškom, posebno su se bavile članice Ženskog centra Užice kroy projekat „Sigurnije okruženje za žene sa sela iz jugozapadne Srbije“. Ovom prilikom sa nama su podelile saznanja do kojih su došle tokom istraživanja i upoznale nas sa rezultatima projekta.

Branka Virijević (Foto: Privatna arhiva)

Razgovarali smo sa Radmilom Gujaničić, potpredsednicom Upravnog odbora, Vesnom Bogdanović, dipl. pravnicom, koordinatorkom SOS telefona Ženskog centra Užice i Brankom Virijević, dipl. socijalnom radnicom, konsultantkinjom SOS telefona ŽCU. Sve su odgovarale na svako naše pitanje, a mi ćemo taj razgovor objaviti u četiri dela.

Na koji način delovati da nasilje nad ženama, a posebno seoskim, bude smanjeno na najmanju moguću meru, da ne kažem, da bude potpuno iskorenjeno?

– Neophodno je delovanje svih relevantnih državnih aktera u borbi i sprečavanju nasilja nad ženama u smislu preispitivanja nacionalnog zakonodavstva, uspostavljanja ujednačene i sveobuhvatne primene zakonske regulative sa ciljem preduzimanja ,neophodnih mera za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda žena.

Značajno je prepoznavanje da je nasilje prema ženama veliki strukturalni i socijalni problem što treba da podstakne sve relevantne institucije koje se bave problemom nasilja nad ženama (policija, medicinske i socijalne profesije) da naprave planove akcija, koje sadrže aktivnosti na prevenciji nasilja i zaštiti žrtav, da preuzmu i implementiraju mere na način koji je najbolji prema okolnostima nacionalnog zakonodavstva.

Najsveobuhvatniji akt ikada urađen i usvojen i usmeren na iskorenjivanje nasilja nad ženam i decom je Istambulska konvencija koju je Republika Srbija ratifikovala 2013.godine. Potrebno je samo da se sve što je u njjoj napisano dosledno primeni i da se kontinuirano radi na tome.

Pored toga neophodno je ujednačiti primenu zakona iz sfere zaštite od nasilja i obezbediti socijalne usluge koje su usmerene na podršku ženama (prihvatilišta za smeštaj žena žrtava nasilja, obezbeđivanje materijalne podrške i dr.)

Ženski centar Užice godinama se bori protiv nasilja nad ženama, odnosno protiv svakog nasilja? Kakva su dosadašnja iskustva te borbe?

Vesna Bogdanović (Foto: Privatna arhiva)

– Ženski centar Užice, od početka rada uključio se u borbu protiv nasilja kroz Kampanju 16 dana aktivizma i podršku organizacijama koje su se time primarno bavile. Značajnije bavljenje nasiljem počelo je od 2012. godinu kroz saradnju sa Autonomnim ženskim centrom iz Beograda naročito u periodu kada se vodila Kampanja za usvajanje Istambulske konvencije.

Saradnja sa Autonomnim ženskim centrom i Ženskom odborničkom mrežom dovela je 2015. godine do uspostavljanja usluge SOS telefona i tada počinje naš posvećen rad u podršci ženama sa iskustvom nasilja ali i kroz članstvo u Mreži – žene protiv nasilja koja obuhvata 28 organizacija iz cele Srbije.

Iskustva u borbi protiv nasilja nad ženama su takva da je mnogo učinjeno na uređivanju zakonske regulative, praksa u velikoj meri zaostaje i mnogo žena živi i dalje u nasilju, a što je naročito vidljivo kada dođe do femicida. Izveštaji tužilaštava o postupanju u slučajevima nasilja, do neke mere govore o rasprostranjenosti ove negativne pojave, ali još uvek ima mnogo žena koje ne prijavljuju nasilje.

Bez obzira što se i društvo i država više uključuju u borbu protiv nasilja kroz akcije i zakonodavstvo donošenjem novih zakona i propisa koji štite ženu od nasilja, žene i dalje ubijaju, a javljaju se i masovna, teška ubistva koja se ne pamte.

Kako to komentarišete?

Radmila Gujaničić (Foto: Privatna arhiva)

– Nesporno je da je Republika Srbija napravila značajne pomake kada je u pitanju institucionalno regulisanje porodičnog nasilja. Oni se ogledaju u prepoznavanju problema nasilja u porodici kao društvenog, a ne privatnog problema, izmenjenoj zakonskoj regulativi, inkriminaciji krivičnog dela nasilja u porodici u krivično zakonodavstvo, osnivanju „sigurnih kuća” za žene žrtve nasilja u porodici, podizanju svesti o ovoj negativnoj pojavi, kao i zakonskim izmenama u cilju ostvarivanja ravnopravnosti polova i sprečavanja diskriminacije po ovom osnovu.

Uprkos pozitivnim pomacima, stanje je daleko od zadovoljavajućeg. Činjenica je da su postavljeni temelji na kojima tek treba da se gradi snažniji sistem zaštite i prevencije nasilja u porodici. Razlozi za to si brojni. Na normativnom nivou ima prostora za poboljšanja, ali i u postojećem pravnom okviru moguće je postići dodatni napredak.

Državni organi koji postupaju u slučajevima nasilja u porodici, moraju biti upućeniji u sve njegove specifičnosti i moraju biti osposobljeni da shvate realnu sliku nasilja u porodici.

Ne mogu se vezati samo za okolnosti konkretno prijavljenog slučaja, već moraju ispitati celokupnu porodičnu situaciju, kako bi stvorili realnu sliku o žrtvi i nasilniku.

Šta je potrebno činiti da budućnost ne bude opterećena nasiljem, posebno nad ženama?

– Pravo žena da žive bez nasilja zagarantovano je brojnim međunarodnim sporazumima i nacionalnim dokumentima. Imajući u vidu transgeneracijski prenos nasilja i nasilnih obrazaca ponašanja imperativni cilj jeste da više nijedno dete ne odraste u nasilnoj porodici i okruženju.

Ženski centar Užice, aktivan i aktuelan (Foto: FB ŽC Užice)

Kako bi bili bliže tom cilju, Ženski centar Užice ali i druge organizacije civilnog društva čiji se rad zasniva na istim principima, zalaže se da sve žene imaju pristup kvalitetnijim, multisektorskim uslugama koje su neophodne za njihovu sigurnost i oporavak.

Takođe, neophodno je staviti fokus na rano obrazovanje, u osnovnim i srednjim školama, učenju o neravnopravnosti, ali u ravnopravnom društvu. Prevencija je i dalje najisplativiji i dugoročno najbolji način za sprečavanje rodno zasnovanog nasilja.

Iz ove oblasti do kraja godine u serijalu  “NASILJE Kao najbolje čuvana PORODIČNA TAJNA”, objavićemo više tekstova. Jedan od njih se odnosi na temu: Prevencija je najbolja odbrana od nasilja, drugi govori o tome kako pobediti sramotu i strid, zatim, podsećamo, uz pomoć sagovornica iz Ženskog centra Užice, da su žene u ruralnom području uvek u većem riziku i problemima.

Do sada su novinari i saradnici UžiceMedia realizovali više projekata, neki od njih su:

- Advertisement -