Novi predsednik Upravnog odbora „Lokal pres“ je DRAGAN ĐORĐEVIĆ, Sremske novine – Sremska Mitrovica, a članovi su: ZVONKO DAMNJANOVIĆ, Nove knjaževačke novine – Knjaževac, STOJAN MARKOVIĆ, Čačanske novine i Ozon pres – Čačak, VLADIMIR MALEŠIĆ, TV Forum – Prijepolje i NIKOLA LAZIĆ, Bujanovačke – Bujanovac.

Mandat novoizabranih članova Upravnog odbora na ovogodišnjoj Skupštini produžen je na četri godine, pošto je do sada bio dve godine.

Od predloženih 12 kandidata bilo je tri kandidatkinje, ali ni jedna nije dobila dovoljan broj glasova, tako da je novoizabrani Upravni odbor Asocijacije lokalnih srpskih medija po prvi put bez novinarki.

Dvadeset treća izborna Skupština Poslovnog udruženja Asocijacije nezavisnih lokalnih medija „Lokal pres“ održana je od 29. novembra do 1. decembara u  Hotelu Solaris Resort u Vrnjačkoj Banji.

U okviru Skupštine organizovane su dve radionice, Radionica za pisanje projekata i sprovođenje projektnog ciklusa, a predavač je bio Vladimir Pilja, dok je Radionicu za evaluatore Lokal presa vodila Natalija Bratuljević.

Davor Marko, IREX, vođa tima za medijsku podršku i Danilo Krivokapić, direktor  SHARE Fondacije, predstavili su GDPR – vodič za medije. Tokom tri dana predstavnici sedme sile iz lokalnih medija slušali su prezentaciju Zorana Gavrilovića, direktora organizacije „Birodi“, koji je članice Lokal presa upoznao sa Inicijativom za unapeđenje integriteta u medijima „Mediji i integritet“.

Na Skupštini je usvojen Izveštaj o radu i projektnim aktivnostima udruženja tokom 2018. godine, predstavljeno Istraživanje o primeni medijskih zakona u lokalnim sredinama sa posebnim osvrtom na projektno sufinansirane, koje Lokal pres sprovodi uz podršku organizacije Civil Rights Defenders.

Organizovan je okrugli sto pod nazivom „Kakav nam je Zakon o javnom informisanju potreban, pre ili posle Medijske strategije“.

Ovogodišnje radionice koje su realizovane na Skupštini su finansijski podržane od strane  National Endowment for Democracy (NED), a održavanje Dvadesettreće Skupštine PU ”Lokal pres” omogućili su NED i OEBS.

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA LOKAL PRES:

DRAGAN ĐORĐEVIĆ, predsednik


Dragan Đorđević, Sremske novine, predsednik UO

Radno iskustvo u medijima: 12 godina

Obrazovanje: Dipl. ekonomisata M.Sc.

Dosadašnje funkcije u Lokal presu: član UO 8 godina

Članstvo i funkcije u drugim organizacijama: zamenik predsednika privrednog parlamenta -privredna komora Srema, predsednik UO CIOFF

Položaj lokalnih medija u Srbiji:

– Ekonomska kriza  u kojoj posluju lokalni mediji  traje godinama.Finansijski ugroženi mediji su sve izloženiji pritiscima i ucenama centara ekonomske i političke moći. Samim tim, njihov nepovoljan ekonomski položaj onemogućuje u mnogome uredničku nezavisnost. Cenzura i autocenzura su dovele do smanjenja kvaliteta informisanja.Projektno finansiranje nije dalo očekivane rezultate zbog velikog broja slučajeva nepoštovanja zakona i odsustva kaznene politike.

Na koji način Lokal pres može da doprinese unapređenju položaja lokalnih medija u Srbiji:

– Snažnijom komunikacijom sa državom uticati na poboljšanje medijskih zakona,  relaksaciju poslovanja u smislu smanjenja poreza i drugih dažbina, uvođenjem novih poslovnih modela ka  većoj ekonomskoj samoodrživosti i konstantnom edukacijom na svim poljima podizati kapacitete lokalnih medija za uspešnije poslovanje. Neprestanim ukazivanjem na značaj informisanja na lokalnom i regionalnom nivou sa posebnim akcentom  na zastupanje interesa naših članica u bilo kojoj prilici.

Na koji način vidite budući razvoj Lokal presa:

– Lokal pres u narednom periodu treba da se razvija u nekoliko pravaca. Prvenstveno kao poslovno udruženje koje treba da okupi veliki broj lokalnih i regionalnih medija kako bi osnažilo svoj položaj na medijskoj sceni.Zatim da  sve svoje aktivnosti usmerava na zastupanje interesa svojih članica kako bi i oni postali snažniji i otporniji na negativne uticaje od političkih pritisaka do ekonomskih neprilika.Jačanje marketinških kapaciteta i mogućnosti za uključivanje što većeg broja članica u ove aktivnosti sa ciljem sticanja profita.Jačanje odnosa sa donatorskim organizacijama u cilju povećanja izvora finansiranja iz projektnog finansiranja.Implementacija novih modela poslovanja…

ZVONKO DAMNJANOVIĆ


Zvonko Damnjanović, Nove knjaževačke novine, član UO

Radno iskustvo u medijima: 35 godina

Obrazovanje: Magistar nauka za informatiku

Dosadašnje funkcije u Lokal presu: /

Članstvo i funkcije u drugim organizacijama: UG Gradjanska čitaonica Evropa Bor, Predsednik udruženja

Položaj lokalnih medija u Srbiji:

– Vrlo teška pozicija lokalnih medija dovodi do nestajanja-gašenja velikog broja medija u lokalu. Tradicionalni štampani mediji su prvi na udaru a ne zaostaju ni mnogi elektronski. Projektno finansiranje ne obezbedjuje dovoljan budžet lokalnim medijima za opstanak a nemoguć je razvoj i usavršavanje kadrova.

Na koji način Lokal pres može da doprinese unapređenju položaja lokalnih medija u Srbiji:

– Lokal pres kao poslovno udruženje kroz zajedničku aktivnost na obrazovnom planu i objedinjenoj marketinškoj aktivnosti može da doprinese očuvanju medija na lokalu.

Na koji način vidite budući razvoj Lokal presa:

– Lokal pres kao jaka nacionalna medijska agencija sa objedinjenom redakcijom može snažno da radi na formiranju nacionalnog nedeljnika koji bi svojim tiražem bio interesantan marketinškim agencijama a kao portal agregator medijskih sadržaja sa lokala. A kao nacionalni centar za edukaciju novinara generator kadrova i novinarskog podmlatka za izveštavanja iz lokalnih zajednica.

NIKOLA LAZIĆ


Nikola Lazić, Bujanovačke, član UO

Radno iskustvo u medijima: 18 godina

Obrazovanje: SSS

Dosadašnje funkcije u Lokal presu: –

Članstvo i funkcije u drugim organizacijama: –

Položaj lokalnih medija u Srbiji:

– Težak, mnogi mediji su se utopili u opštu sliku društva, a kvalitet sadržaja pod znakom pitanja.

Na koji način Lokal pres može da doprinese unapređenju položaja lokalnih medija u Srbiji:

–  Većom nezavisnošću od drugih organizacija, projektima, edukacijama.

Na koji način vidite budući razvoj Lokal presa:

– Kao moderno udruženje.

VLADIMIR MALEŠIĆ


Vladimir Malešić, TV Forum, član UO

Radno iskustvo u medijima: 10 godina

Obrazovanje: VSS Akademija lepih umetnosti, diplomirani menadžer masovnih medija – novinar

Dosadašnje funkcije u Lokal presu: /

Članstvo i funkcije u drugim organizacijama: Član Izvršnog odbora Udruženja ribolovaca “Lim”,  član Ekološkog društva “Prijatelji Sopotnice”.

Položaj lokalnih medija u Srbiji:

– Lokalni mediji su najvažniji u informisanju građana u lokalnim zajednicama i bez obzira na trenutnu tešku finansijsku situaciju oni moraju i siguran sam, oni će opstati. Kako? Upravo okupljeni, umreženi u udruženja ili asocijacije poput Lokal presa. Zaokupljeni dnevnim problemima i borbom za puko preživljavanje često gubimo iz vida zajedničke interese i snagu koju kao asocijacija imamo. Jedino okupljeni u okviru kredibilne asocojacije medija, poput Lokal presa, ili udruženja novinara, lokalni mediji mogu  iskazati svoje potrebe i interese. Razjedinjeni mogu biti samo poslušnici i propagatori   političkih moćnika na lokalu. Da bi ostali nezavisni i profesionalni mediji koji poštuju  novinarski etički kodeks  lokalni mediji moraju biti  jedinstvieni u okviru  Lokal presa i zajedno kreirati budućnost lokalnih medija.

Na koji način Lokal pres može da doprinese unapređenju položaja lokalnih medija u Srbiji:

– Prvo – Lokal pres treba da ima dobar uvid u potrebe lokalnih medija, bar jednom godišnje da uradi anketu o potrebama članstva.

Drugo – nakon toga da analizom potreba grupiše medije sa sličnim potrebama i omogući im zajedničko razmatranje mogućih rešenja za svaku od grupa medija. Zajedno, uz mentorstvo  Upravnog odbora i kancelarije Lokal presa, ako je potrebno uključiti i spoljne saradnike, mediji će lakše  doći do rešenja ili izlaza iz trenutnih problema i zadovoljiti svoje potrebe.

Treće – komunikacija lokalnih medija i Upravnog odbora ili kancelarije Lokal presa treba da bude makar na nedeljnom nivou ako ne i svakodnevna. Svakoj članici Asocijacije blagovremeno treba pružiti podršku ukoliko je izložena pritiscima ili su joj uskraćene informacije. To treba raditi brzo i efikasno i sa svim   potezima upoznati sve članice.

Na koji način vidite budući razvoj Lokal presa:

– U poplavi novoformiranih udruženja bez kredibiliteta Lokal pres treba da održi članstvo profesionalnih medija. Ne težiti kvantitetu već kvalitetu članstva. Lokal pres treba da bude asocijacija koja omogućava partnerstvo svojih članica i zajedničke nastupe kod donatora. Predlažem formiranje posebnog projektnog tima za projekte EU za više članica Asocijacije. Jedino tako i Asocijacija i mediji pojedinačno mogu doći do ozbiljnijih projekata i  većih fondova. 

STOJAN MARKOVIĆ


Stojan Marković, Čačanske novine i Ozon pres, član UO

Radno iskustvo u medijima: 37 godina

Obrazovanje: Fakultet Dramskih Umetnosti

Dosadašnje funkcije u Lokal presu: član Upravnog odbora

Članstvo i funkcije u drugim organizacijama: PU “Emiteri Srbije” – predsednik UO, član Komisije za žalbe Saveta za štampu

Položaj lokalnih medija u Srbiji:

 Proizvodnja medijskog sadržaja od interesa za lokalne zajednice nije prepoznato kao javni interes u oblasti javnog informisanja, kako na nivou lokalnih samouprava tako i na višim nivoima. Otuda zakonodavac nije definisao položaj lokalnih medija preko kojih se najbolje ostvaruje informisanje građana na lokalnom i regionalnom nivou. Informisanje građana lokalnom nivou,  ispunjavalo bi svoju svrhu jedino ukoliko bi se istovremeno uspostavili jaki mehanizmi koji bi sprečili svaki uticaj na uređivačku politiku lokalnih medija, kao i svaku vrstu pritiska (ekonomski, politički …). Sa aspekta medijskog pluralizma, od velikog značaja je postojanje većeg broja lokalnih medija koji bi građane informisali o pitanjima od lokalnog  značaja.

Digitalizacija, koja je u Republici Srbiji sprovedena, značajno je uticala na položaj lokalnih elektronskih medija jer je praktično izbrisala razliku između lokalnih i regionalnih  medija i poremetila odnose na tržištu.

U postupku konkursnog sufinansiranja dolazi do mnogih zloupotreba na svim nivoima (lokalne samouprave, Grad Beograd, Niš, Novi Sad, Pokrajina, Republika), čime je jedini stabilni izvor sufinansiranja proizvodnje programskih sadržaja od javnog interesa ozbiljno uzdrman.

Socijalni i profesionalni položaj novinara u lokalnim medijima, kao i ostalih zaposlenih, vrlo je nesiguran i u velikoj meri doprinosi  praksi autocenzure.

Na koji način Lokal pres može da doprinese unapređenju položaja lokalnih medija u Srbiji:

– Na lokalnom nivou osnovano nekoliko „lažnih“ medijskih (ili novinarskih) i poslovnih udruženja, isključivo radi učešća u Komisijama za ocenu projekata u konkursima za sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja od javnog interesa, kao i u cilju razvijanja kooperativne saradnje sa svim nivoima vlasti, radi ostvarenja finansijske dobiti.

Lokal Pres mora, da poveća broj članica, da osnaži svoj položaj i status poslovnog udruženja koje zastupa interese lokalnih medija i da u saradnji sa partnerima iz Medijske koalicije pronađe aktivne odgovore na aktuelno stanje na medijskoj sceni Srbije.

Lokal Press mora da nastavi da snažno podržava samoregulaciju (Savet za štampu) u štampanim i on line medijima i da aktivno radi na tome da se samoregulacija (u oblasti poštovanja novinarske i profesionalne etike) proširi i na elektronske medije.

Lokal Pres treba da inicira i sarađuje sa lokalnim samoupravama na definisanju tema od javnog interesa za javno informisanje i da insistira na značajno većem iznosu budžetskih sredstava koje lokalne samouprave izdvajaju za konkursno sufinansiranje javnog informisanja na svojoj teritoriji.

Na koji način vidite budući razvoj Lokal presa:

– Lokal Pres mora da redefiniše izvore svog finansiranja, kako bi Kancelarija imala stabilne izvore za pokriće troškova. Lokal Press mora da radi na značajnom povećanju broja članica, otvaranjem sekcija: štampani mediji, on line mediji i elektronski mediji, kako bi postala krovna organizacija većine lokalnih medija u Srbiji.

- Advertisement -