Poštovana gospođo Dolovac,

tačno dve godine nakon našeg obraćanja vama u vezi sa tragičnim ubistvima žena i deteta u prostorijama centara za socijalni rad u Beogradu, na koje nikada nismo dobile odgovor, Autonomni ženski centar Vam se ponovo obraća zahtevom da u skladu sa nadležnostima Republičkog javnog tužilaštva da nadzire rad svih javnih tužilaštava, ispitate odgovornost svih javnih tužilaca i njihovih zamenika u okviru čije nadležnosti su dobijana policijska obaveštenja i krivične prijave u vezi sa sličajevima nasilja u porodici koji su se završili ubistvom žene žrtve nasilja u Pančevu, ubistvom nasilnika od strane ujaka žene žrtve nasilja u Smederevu i teškim ranjavanjem dugogodišnje žrtve nasilja u Smederevu pred njeno dvoje mal. dece.  

Javnost ima pravo da dobije odgovarajuću i potpunu informaciju o odgovornosti javnih tužilaca, koji su dužni da organizuju rad zamenika ali i tužilačkog osoblja, u cilju što efikasnije razmene informacija o predmetima i odlučivanju o hitnosti u postupanju.

Javnost ima pravo da dobije odgovarajuću i potpunu informaciju o odgovornosti zamenika javnih tužilaca koji su postupali po policijskim obaveštenjima tokom dežurstva, kao i po zaprimljenim Np, Npt, Ktr. i/ili Kt. predmetima u ova tri slučaja.

Molimo Vas da u skladu sa svojim nadležnostima izvršite uvid u svaki predmet i ustanovite da li je postupanje zamenika javnih tužilaca bilo u skladu sa čl. 10 Zakona o javnom tužilaštvu, odnosno da li su zamenici javnih tužilaca zatražili i pribavili sva potrebna obaveštenja i preduzeli odgovarajuće zakonske mere kako bi zaštitili fizički i psihički integritet žrtava (u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku), da li su primenili ovlašćenja u vezi sa pokretanjem postupaka zaštite od nasilja u porodici (prema Porodičnom zakonu) i da li su postupali u skladu sa obavezom saradnje u sprečavanju nasilja u porodici i procenjivali rizik u kojima su se nalazile žrtve (prema odredbama Zakona o sprečavanju nasilja u porodici).

Imajući u vidu teške posledice koje su nastupile i činjenicu da je jedan građanin rešio da “uzme pravdu“ u svoje ruke kako bi pružio zaštitu svojoj bratanici, tražimo da procenite da li su zamenici javnog tužioca vršili svoje funkcije stručno, savesno, nepristrasno, pravično i bez nepotrebnog odlaganja, posebno vodeći računa o zaštiti oštećenih, odnosno da utvrdite da li je u konkretnim slučajevima bilo elemenata nepravilnog i/ili nesavesnog rada zamenika javnih tužilaca, te da u skladu sa utvrđenim činjenicama preduzmete odgovarajuće mere i o tome obavestite javnost.

Posebno smo zabrinute odgovorom Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu dnevnom listu “Politika“ u kome je navedeno da je tužilaštvo u konkretnom slučaju primenilo sva svoja zakonska ovlašćenja, posebno imajući u vidu izjavu oštećene koja je navela da ne želi da podnosi krivičnu prijavu, niti je ista podneta tužilaštvu, te vas molimo da ispitate da li Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu ovakvim svojim stavom unazad godinama krši odredbe st. 1 čl. 6 Zakonika o krivičnom postupku u kome je navedeno da je javni tužilac dužan da preduzme krivično gonjenje kada postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo ili da je određeno lice učinilo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu, koje je u skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja u porodici tražilo produženje izrečene hitne mere, je imalo informacije i dokaze na osnovu kojih je, po službenoj dužnosti, moglo da donese naredbu o pokretanju istrage i da sudu predloži mere radi zaštite žene žrtve nasilja u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku. Podsećamo i da je u dnevnom listu “Blic“ objavljen intervju sa advokatom pok. Desanke Mošić, koji je izjavio da je ona bila podnela krivičnu prijavu.

Koristimo priliku da zatražimo da ustanovite da li javni tužioci i zamenici javnih tužilaca primenjuju znanja i veštine koje su stekli na edukacijama koje su sprovođene pre i nakon stupanja na snagu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, ili njihovo postupanje i dalje zavisi od ličnih stavova, uverenja i predrasuda i izjave žrtve da li želi ili ne želi da se pridruži krivičnom gonjenju.

Da li Osnovno javno tužilaštvu u Pančevu na isti način postupa i kada su u pitanju druga krivična dela u kojima se oštećeni ne pridružuju krivičnom gonjenju ili je ovakav ekskluzivitet ima samo krivično delo nasilja u porodici?

Molimo vas i da ustanovite da na koji način je Osnovno javno tužilaštvu u Smederevu postupalo u slučaju dugogodišnjeg nasilja koje je vršio sada pok. Srđan Aćimović prema svojoj supruzi, i da li je na Grupi za koordinaciju i saradnju za opštinu Smederevo razmatran ovaj slučaj i napravljen Plan zaštite i podrške žrtvi.

Molimo vas i da ustanovite da li je u slučaju teško povređene Slavice Gajzer Grupa za koordinaciju i saradnju napravila Plan zaštite i podrške žrtvi pre nego što je Jožef Gajzer izašao iz zatvora juna 2019.g., i na koji način je postupalo po prijavama nasilja nakon tog datuma.

Nadamo se da ćete ovoga puta, na osnovu analize propusta u postupnju javnih tužilaštava u svim slučajevima ubistva žena kada je nasilje u porodici bilo prijavljeno, izraditi Opšte obavezno uputstvo Republičkog javnog tužioca o:

  • neophodnosti obavezne procene rizika od strane postupajućih zamenika nezavisno od procene rizika policijskih službenika;
  • neophodnosti razmatranja svakog slučaja u kome osuđeni za nasilje u porodici izlazi sa izdržavanja kazne zatvora na Grupi za koordinaciju i saradnju, radi pravljenja Plana zaštite i bezbednosti žrtava;
  • pokretanju i vođenju krivičnih postupaka bez obzira da li oštećena podnosi krivičnu prijavu ili ne;

a sve u cilju postizanja zakonitosti, delotvornosti i jednoobraznosti u postupanju i zaštiti života, uzimajući u obzir i standarde Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Želimo da istaknemo da je gubitak života žena nenadoknadiv. Ako se za to ne preuzme odgovornost, žene će biti ubijane od strane svojih partnera i bivših partnera zbog propusta državnih organa koji nisu preduzeli sve što je u njihovoj moći da ih zaštite, navedeno je u pismu Autonomnog ženskog centara koji je potpisala Slobodanka Macanović.

- Advertisement -