Javno slušanje: Zbog ubistva žene u Pirotu pokretnuta je inicijativa, povodom obeležavanja 18. maja, Nacionalnog dana sećanja na žene žrtve nasilja, da se podseti da je u Srbiji u porodično-partnerskom odnosu tokom 2023. godine ubijeno 15 žena i dve devojčice, saopšteno iz Autonomnog ženskog centra.

Javno slušanje: Saopštenje Autonomnog ženskog centra prenosimo u celosti:

Poštovani gospodine Bačevac, poštovane narodne poslanice i poštovani narodni poslanici, članovi Odbora,

Povodom obeležavanja 18. maja, Nacionalnog dana sećanja na žene žrtve nasilja, i činjenice da je u Srbiji u porodično-partnerskom odnosu tokom 2023.g. ubijeno 15 žena i dve devojčice, predlažemo da se u Narodnoj Skupštini, pred Odborom za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u narednim mesecima održi javno slušanje vezano za postupanje, odnosno pogrešno postupanje institucija koje je dovelo do ubistva žene u Pirotu.

Podsećamo vas da je dana 5.3.2023.g. na glavnom gradskom šetalištu, u jutarnjim časovima, Sanju Manojlov nelegalnim pištoljem ubio njen bivši vanbračni partner M.M. Pokojna Sanja Manojlov je tokom 2021. i 2022.g. osam puta prijavljivala M.M. policiji pre nego što je protiv njega bio pokrenut postupak istrage pred tužilaštvom.

Prema informacijama koje su javnosti dostupne iz saopštenja Osnovnog javnog suda u Pirotu, postupajući tužilac je dana 9.5.2022.g. sa M.M. zaključio sporazum o priznanju krivičnog dela na kaznu od 100.000,00 din., koji sporazum je sud prihvatio dana 20.7.2022.g.

Kako je nakon zaključenja sporazuma o priznanju krivice, juna 2022.g. M.M. ponovio delo i bio prijavljen po deveti put, Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu je dana 14.6.2022.g. predložilo da se M.M. odredi pritvor, koji predlog je sud odbio. Sudija za prethodni postupak je umesto mere pritvora izrekla meru zabrane prilaska i kontaktiranja iz čl. 197 Zakonika o krivičnom postupku.

Osnovni sud i Pirotu odbija da se izjasne o razlozima zbog kojih je sudija za prethodni postupak odbila da odredi meru pritvaranja i zbog čega je ista ili druga sudija prihvatila sporazum o priznanju krivice, kada su znale ili mogle da znaju da je M.M. ponovio delo.

Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu odbija da se izjasni zbog čega postupajući tužilac nije odustao od zaključenog sporazuma o priznanju krivice sa M.M., kada je to isto tužilaštvo tražilo da se M.M. odredi mera pritvora nakon što je isti ponovio delo.

Institucija Zaštitnika građana je jedina koja je pokrenula postupak kontrole rada policije i centra za socijalni rad u ovom slučaju. Zaštitnik građana nema mogućnosti kontrole rada sudova i tužilaštava, a ne postoje informacije da su Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, sada Visoki savet tužilaštva, niti Republičko javno tužilaštvo i Ministarstvo pravde, pokrenuli postupke kontrole.

Stoga smatramo da je jedini način da se ustanovi na koji način su sve institucije u Pirotu postupale u slučajevima prijava nasilja od strane sada pokojne Sanje Manojlov, jeste da se organizuje javno slušanje na koje bi, pored narodnih poslanica i poslanika, bili pozvani:

 • Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava;
 • Zaštitnik građana;
 • Poverenica za zaštitu ravnopravnosti;
 • Visoki savet sudstva, Visoki savet tužilaštva;
 • Vrhovni kasacioni sud Srbije, Republičko javno tužilaštvo;
 • Apelacioni sud u Nišu i Apelaciono javno tužilaštvo u Nišu;
 • Viši sud u Pirotu i Više javno tužilaštvo u Pirotu;
 • Osnovni sud u Pirotu i Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu;
 • Grad Pirot;
 • Predstavnice ženskih nevladinih organizacija koje se bave praćenjem slučajeva femicida;
 • Novinarke i novinari koji se bave praćenjem slučajeva femicida.

Predlažemo da Odbor uputi poslanička pitanja nadležnim institucijama (u prilogu), kako bi predstavnice i predstavnicitihinsititucija svoje odgovore na ova pitanja izneli, tokom javnog slušanja, narodnim poslanicama i poslanicima, kao i zainteresovanoj javnosti.

Javno slušanje ima za cilj utvrđivanje propusta svih institucija u lancu zaštite od nasilja u porodici i partnerskog nasilja,a koji propusti su nastali u slučaju ubistva Sanje Manojlov u Pirotu, kako onih koje su bile uslovljene činjenicom da zakoni nisu na dovoljno dobar način uredili pojedina postupanja institucija, tako i onih koji se tiču lične odgovornosti svakog ko je postupao odnosno nije postupao ili je pogrešno postupao po prijavama sada pokojne Sanje Manojlov, kako bi o odnosu na njih bili pokrenuti disciplinski postupci, navedeno je u saopštenju povodom inicijateve koju je pokrenuo Autonomni ženski centar, a koje je potpisala Mima Mišljenović, zakonska zastupnica

Osim inicijative za javno slušanje tu je i predlog pitanja koje je potrebno da odbor uputi nadležnim institucijama

Javno slušanje i pitanja institucijama: PU Niš

 1. Kako je PS Pirot postupala po svakoj od prvih osam prijava sada pokojne Sanje Manojlov? Da li je o svakoj prijavi obaveštavala dežurnog tužioca? Da li je prilikom svake prijave procenjivala rizik i izricala hitne mere? Da li je svaku prijavu iznosila na sastanak Grupe za koordinaciju i saradnju?
 2. Kako je PS Pirot postupila po devetoj prijavi sada pokojne Sanje Manojlov? Da li je prilikom prijave procenjivala rizik? Da li je prijavu iznela kako bi se razmatrala na sastanku Grupe za koordinaciju i saradnju?

Javno slušanje: Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu

 1. Da li je postupajući tužilac koji je zaključio sporazum o priznanju krivice sa M.M. u spisima predmeta imao sve zapisnike sa sastanaka Grupe za koordinaciju i saradnju za opštinu Pirot, kao i planove zaštite i podrške ako su isti bili urađeni? Da li je postupajući tužilac znao kako je Grupa procenila rizikom od ponavljanja nasilja u kome se nalazila sada pokojne Sanja Manojlov? Da li je postupajući tužilac obavestio Grupu za koordinaciju i saradnju o svojoj nameri ili o već zaključenom Sporazumu o priznanju krivice sa M.M.? Da li je postupajući tužilac tražio da se zajedno sa novčanom kaznom M.M: izrekne i mera bezbednosti zabrane prilaska i kontaktiranja u trajanju od tri godine iz čl. 89a?
 2. Šta je bilo navedeno u obrazloženju zahteva za određivanje pritvora nakon devete prijave dana 14.6.2022.g.? Da li je tužilaštvo prethodno odredilo zadržavanje M.M. do 48 časova? Da li je Grupa za koordinaciju i saradnju za opštinu Pirot razmatrala devetu prijavu i da li je napravljen Plan zaštite i podrške sada pokojne Sanje Manojlov? Da li je Grupa za koordinaciju i saradnju obavestila sada pokojne Sanju Manojlov da je sud odbio predlog tužilaštva za određivanje pritvora i da je određena samo mera zabrane prilaska i kontaktiranja iz čl. 197 ZKP? Da li je Grupa za koordinaciju i saradnju obavestila sada pokojne Sanju Manojlov da je radi njene zaštite izrečena ova mera M.M. i data joj kopija mere ukoliko istu nije dobila od suda? Da li je tužilaštvo tražilo produženje ove mere na svaka tri meseca?
 3. Da li je Grupa za koordinaciju i saradnju za opštinu Pirot obavestila sada pokojne Sanju Manojlov o tome da je sud doneo presudu protiv M.M. na osnovnu sporazuma o priznanju krivice i da li joj je data kopija presude ukoliko istu nije dobila od suda? Da li je sa sada pok. Sanjom Manojlov napravljen novi Plan zaštite i podrške nakon donete presude, a zbog činjenice da se vodio novi istražni postupak protiv M.M.?
 4. Da li je Grupa za koordinaciju i saradnju za opštinu Pirot obavestila sada pokojne Sanju Manojlov o tome da je podnet optužni predlog februara 2023.g. povodom njene devete prijave? Da li je sada pokojne Sanji Manojlov bio tokom postupka pred tužilaštvom dat ili traženo da joj sud dodeli status posebno osetljivog svedoka iz čl. 103 ZKP?

Osnovni sud u Pirotu

 1. Šta je bilo navedeno u obrazloženju Rešenja Osnovnog suda u Pirotu kojim je odbijen zahtev za određivanje pritvora dana 14.6.2022.g.? Da li je sud Rešenje o određivanju mere iz čl. 197 ZKP dostavilo oštećenoj Sanji Manojlov? Da li je sud produžavao ovu meru na svaka tri meseca po predlogu tužilaštva?
 2. Da li je sudija koja je prihvatila sporazum ista sudija koja je odbila zahtev za određivanje pritvora? Da li je sudija koja je prihvatila sporazum dana 20.7.2022.g. u AVP programu suda mogla da vidi da je mesec dana ranije traženo određivanje pritvora M.M. i da mu je određena mera iz čl. 197 ZKP? Da li je primerak presude kojom je prihvaćen sporazum opriznanju krivice dostavljen sada pokojne Sanji Manojlov?

Republičko javno tužilaštvo i Visoki savet tužilaštva

Da li se sprovodi ili je sproveden postupak kontrole rada postupajućeg tužioca koji je sa M.M. zaključio sporazum o priznanju krivice i koji nije odustao od tog sporazuma ni nakon što je bio podnet predlog za određivanje pritvora? Da li je provereno da li je taj ostupajući tužilac i sam učinilac ili žrtva nasilja u porodici? Da li je sproveden ili se sprovodi postupak kontrole rada Grupe za koordinaciju i saradnju za opštinu Pirot u vezi načina na koji su razmatrane prijave sada pok. Sanje Manojlov, kako je procenjivan rizik od ponavljanja nasilje, da li su pravljeni Planovi zaštite i podrške sada pok. Sanje Manojlov, da li je proveravano postupanje institucija po tim Planovima, kao i da li je pok. Sanja Manojlov bila pozivana na sastanke Grupe?

Ministarstvo pravde i Visoki savet sudstva

Da li je sproveden ili se sprovodi postupak kontrole rada Osnovnog suda u Pirotu u vezi prihvatanja sporazuma o priznanju krivice kada se zna da je to lice ponovilo krivično delo zbog čega je bilo traženo određivanje pritvora? Da li je sproveden ili se sprovodi postupak kontrole rada Osnovnog suda u Pirotu u pogledu toga da li je pok. Sanji Manojlov bilo dostavljeno rešenje o određivanju mere zabrane prilaska i kontaktiranja iz čl. 197 ZKP kao i da li joj je dostavljen primerak presude kojim je prihvaćen sporazum o priznanju krivice?

Grad Pirot

 1. da li je nakon ubistva sada pokojne Sanje Manojlov organizovan sastanak kome su učestvoali predstavnici svih institucija na lokalnom nivou, kako bi se ustanovilo gde su nastali propusti u postupanju institucija i isti ispravili, kao i da li je potrebno da lokalna samouprava preduzme mere iz svoje nadležnosti kako bi se sprečilo da se ovako nešto više ne ponovi?

Zaštitnik građana

 1. Šta je utvrđeno tokom postupka kontrole rada PS Pirot i CSR u Pirotu u pogledu postupanja ovih instutucija po prijavama sada pokojne Sanje Manojlov?
Nasilje (Foto: Pixabay)

Više o inicijativi da se u Narodnoj skupštini organizuje javno slušanje, koju Autonomni ženski centar pokreće povodom Nacionalnog dana sećanja na žene žrtve nasilja, možete videti na linku: https://mc.rs/dogadjaji/obelezavanje-18-maja—dana-secanja-na-zene-zrtve-nasilja/4147

- Advertisement -